• VAŠA PRAVA I OBAVEZE
  VAŠA PRAVA I OBAVEZE
  VAŠA PRAVA I OBAVEZE
  VAŠA PRAVA I OBAVEZE
  Vaša prava i obaveze
  Upoznajte sva prava i obaveze koje treba da
  znate prije, tokom i nakon što potpišete
  svoju polisu.

Vaša prava i obaveze

Budite upoznati sa svojim pravima i obavezama, prije, tokom i nakon što potpišete svoju polisu

Polisa osiguranja predstavlja ugovor između vas i osiguravajućeg društva i u njoj su jasno precizirana prava i obaveze definisane zakonom, kao i dogovorom između strana u ovom odnosu. Osnovni elementi polise osiguranja su predmet osiguranja, ugovorne strane, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, datum izdavanja polise i potpisi ugovornih strana.

Šta su to Uslovi osiguranja i koliko su važni za vas?

Uslovi osiguranja su dokument koji prati polisu, a sastoji se od niza klauzula, kojima se precizno uređuju odnosi između vas i osiguravajućeg društva. Oni su ujedno i sastavni dio ugovora o osiguranju. Uslovima osiguranja se regulišu obaveze plaćanja premije, vraćanja premije, obaveze osiguranika kad nastane osigurani slučaj, zastara potraživanja osiguranika od osiguravača, gubitak prava iz osiguranja, isplata naknade štete, itd.

Postoje opšti i posebni uslovi osiguranja. Opšti uslovi su već postojeći, oni koje osiguravajuća društva već imaju u formi koja odgovara pojedinim vrstama osiguranja. Vi ih možete, kao takve, prihvatiti ili odbiti. Posebni uslovi su oni o kojima se dogovarate sa svojim osiguravajućim društvom. U njima će se, dakle, naći dodatne klauzule koje odgovaraju vašim ličnim potrebama,

Vaša prava i obaveze

Osiguravajuće društvo je obavezno da vam preda uslove osiguranja prilikom zaključenja ugovora, ukoliko već nisu dio polise osiguranja.

Prava i obaveze po osnovu ugovora o osiguranju definisani su Zakonom o obligacionim odnosima, a regulatorni organ koji reguliše tržište osiguranja u Republici Srpskoj jeste Agencija za osiguranje RS.

Vaša prava i obaveze

Vaše obaveze i obaveze osiguravajućeg društva

U suštini, i vi i vaše osiguravajuće društvo imate obaveze koje proističu iz ugovornog odnosa. Ugovorom o osiguranju, vi se obavezujete da na ime potpisanog ugovora plaćate premiju osiguranja. Osiguravajuće društvo se obavezuje da preuzme vaše rizike i isplati naknadu štete ili ugovorene sume kada se desi osigurani slučaj.

Iz ove, osnovne obaveze, proističu sva ostala prava i obaveze ugovornog odnosa. Primjera radi, ukoliko ne plaćate polisu osiguranja u predviđenim rokovima, osiguravajuće društvo ima pravo na raskidanje polise osiguranja i uskraćivanje osiguravajućeg pokrića.

Princip dobre namjere

Međusobna prava i obaveze podrazumijevaju da obje strane u ovom odnosu posluju po principu dobre namjere, odnosno da iskreno i pošteno ulaze u ovaj poslovni odnos. Princip dobre namjere podrazumijeva i transparentnost. To, praktično, znači obavezu osiguravajućeg društva, da kao strana koja ima više znanja u pogledu osiguravajuće struke i propisa koji regulišu oblast osiguranja, vas kao svog klijenta, upozna sa svim bitnim činjenicama koje mogu uticati na vašu odluku da u cilju zaštite života i imovine, svoj novac uložite u osiguranje.

Njegova je obaveza i da vam obezbijedi pristup informacijama u vezi sa vašom polisom i proizvodima koje nude, kada god vi to tražite.

S druge strane, osiguravajuće društvo na osnovu sagledavanja i procjene vaših rizika donosi odluku da li će ih preuzeti i zaključiti sa vama polisu osiguranja ili neće.

Zato je važno da svom osiguravajućem društvu prijavite sve okolnosti koje su od značaja za ocjenu rizika, pri ugovaranju osiguranja, a koje mogu uticati na odluku tog društva o vašem međusobnom ugovornom odnosu.

Važan aspekt osiguranja čini povjerenje, iz kojeg proističe i obaveza zaštite ličnih podataka. Osiguravajuće društvo ima obavezu zaštite vaših ličnih podataka koje mu stavite na raspolaganje za potrebe vašeg ugovornog odnosa, te ih mora tretirati kao povjerljive.

Na kraju, pod vaše obaveze potpada i prijava nastupanja osiguranog slučaja, pružanje dokaza da je on zaista nastupio, da je obuhvaćen osiguranjem, kao i dostavljanje valjanog dokaza za utvrđivanje visine nastale štete. Na osnovu toga, osiguravajuće društvo, ukoliko ste vi poštovali procedure propisane ugovorom, imaće obavezu da vam isplati naknadu štete.

Pregled Vaših prava i obaveza

U momentu zaključenja ugovora:
Vaše obaveze Obaveze društva za osiguranje
 • Prijavljivanje svih okolnosti od značaja za ocjenu rizika
 • Plaćanje prve premije osiguranja
 • Prihvatanje ponude osiguranja
 • Obavještavanje o uslovima osiguranja i predaja uslova osiguranja
U toku trajanja osiguranja:
Vaše obaveze Obaveze društva za osiguranje
 • Plaćanje premije osiguranja
 • Obavještavanje osiguravača o promjenama rizika
 • Sprečavanje nastupanja osiguranog slučaja
 • Formiranje rezervi za pokriće obaveza iz zaključenih ugovora o osiguranju
 • Sprovođenje mjera prevencije i represije radnje u vezi sa polisom
Kad nastupi osigurani slučaj
Vaše obaveze Obaveze društva za osiguranje
 • Obavještavanje osiguravača o nastupanju osiguranog slučaja - prijava
 • Podnošenje odštetnog zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom
 • Provođenje mjera na smanjenju štete - posljedice nastupanja osiguranog slučaja
 • Isplata nadoknade iz osiguranja ili osigurane sume/sume osiguranja
 • Pokriće troškova spašavanja

Šta činiti kada se desi osigurani slučaj?

Šta činiti kada se desi osigurani slučaj?

Budite spremni i upoznati sa svim koracima koji vas vode rezultatima kojima ćete biti zadovoljni.

Ako ste dobro pripremljeni i organizovani, a imate informacije koje društvo za osiguranje treba, podnošenje zahtjeva obično je jednostavno i brzo. Prvo što morate učiniti je kontaktirati društvo za osiguranje odmah nakon događaja. Podnošenjem zahtjeva, vaše osiguravajuće društvo je obaviješteno o vašem gubitku i može početi sa procjenom vašeg zahtjeva.

Kasnije možete pružiti dodatne relevantne informacije. Osiguravajuće društvo će provjeriti pokrića koja ste ugovorili i pristupiti procjeni vašeg zahtjeva u skladu sa standardima prakse u osiguranju (napraviti foto-dokumentaciju štete, angažovati stručna lica za procjenu štete, itd.).

Po završetku procjene štete, vaše osiguravajuće društvo će vam predložiti određeni novčani iznos za naknadu štete. Imajte na umu da se npr. kod osiguranja imovine nadoknađuje samo ekonomska šteta u cilju vraćanja predmeta osiguranja u stanje u kojem je on bio netom prije nastanka štete. To znači da vam neće za bilo kakvu štetu biti isplaćena puna suma osiguranja, već onaj iznos koji je potreban da se stvari vrate u stanje prije štete.

Rješavanje spora sa osiguravajućim društvom

Ukoliko niste zadovoljni iznosom naknade štete koju je predložilo osiguravajuće društvo, tada možete uputiti prigovor i direktno sa vašim društvom pokušati riješiti spor.

Ukoliko ni nakon pregovora niste zadovoljni ishodom u vezi sa rješavanjem vašeg zahtjeva za naknadu štete, tada se možete obratiti Ombudsmanu u osiguranju. Ombudsman u osiguranju je institucija koja je zadužena za mirno rješavanje sporova između osiguranika i osiguravajućeg društva.

Ukoliko spor nije moguće riješiti mirnim putem, ostvarivanje vaših prava možete tražiti putem suda.

Suočavanje sa finansijskim poteškoćama

Razmotrite sve mogućnosti, budite spremni da napravite najbolji izbor u svakoj situaciji!

Korisno je da znate šta možete da učinite ukoliko tokom trajanja vašeg osiguranja dođete u situaciju da ne možete plaćati premiju, kao i šta se dešava u slučaju da izgubite prava iz osiguranja, ili želite da raskinete ugovor o osiguranju.

Prestanak plaćanja premije osiguranja ima svoje posljedice i vodi raskidanju ugovora, što je finansijski nepovoljno za vas.

Kada je riječ o životnom osiguranju, raskidom ugovora o osiguranju biće vam isplaćen manji iznos novca od onog koji ste već uložili, a na ime troškova koje će osiguravajuća društva zbog raskida ugovora obračunati, pa bi bilo dobro da razmotrite i neka druga rješenja.

Osiguravajuća društva, u najvećem broju slučajeva, spremna su da vam ponude alternativna rješenja, ukoliko dođe do situacije da više niste u mogućnosti redovno plaćati premiju ugovorenog osiguranja. To mogu biti ponude smanjenja osigurane sume, koju ćete bez obaveze daljeg plaćanja premije dobiti nakon isteka ugovornog perioda, kao i smanjenje premije ili izmjene dinamike osiguranja, odnosno stavljanje osiguranja u status mirovanja neki izvjestan period.

Suočavanje sa finansijskim poteškoćama

Takođe, neka osiguravajuća društva vam mogu ponuditi i mogućnost pozajmice na ime vaše polise osiguranja. Ukoliko ste osiguranje plaćali određen broj godina koje propisuje ugovor, ostvarili ste otkupnu vrijednost polise, i možete tražiti pozajmicu u iznosu otkupne vrijednosti, odnosno isplatu dijela osigurane sume unaprijed.

Na tu pozajmicu će biti obračunata kamata i ona se naplaćuje ugovorenom premijom. Pozajmicu možete vratiti unutar trajanja osiguranja ili se može odbiti od ukupne isplate po toj vrsti osiguranja.

Suočavanje sa finansijskim poteškoćama

Dakle, sve ove opcije su bolje za vas od raskida ugovora ili prijevremenog otkaza ugovora.

Kada je riječ o osiguranju imovine, ako premiju koja je dospjela nakon zaključenja ugovora ne platite do dospjelosti, niti to učini koje drugo zainteresovano lice, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu nakon isteka roka od trideset dana od kada vam je uručeno preporučeno pismo osiguravača s obavještenjem o dospjelosti premije ali s tim da taj rok ne može isteći prije nego što protekne trideset dana od dospjelosti premije. U svakom slučaju ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu ako premija ne bude plaćena u roku od godine dana od dospjelosti.

Kao i u svakom drugom ugovornom odnosu, i u osiguranju možete izgubiti prava regulisana ugovorom ukoliko prekršite određena pravila i obaveze iz tog ugovora.

Najbolji primjer za gubitak prava u osiguranju može biti slučaj vožnje i prouzrokovanja nesreće pod uticajem alkohola ili droge. U ovom slučaju, osiguravajuće društvo može od vas tražiti povrat naknade štete koju je isplatilo trećem licu, a koju ste vi prouzrokovali npr. pod dejstvom alkohola ili droge, te tako prekršili svoje obaveze iz ugovora.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pošaljite nam poruku ili nas pozovite.

Call centar 0-24h:
+387 51 491 730

Kupovina osiguranja