• Vrste osiguranja
  Vrste osiguranja
  Vrste osiguranja
  Vrste osiguranja
  Vrste osiguranja
  Vrste osiguranja

Vrste osiguranja

Dobrovoljna i obavezna osiguranja

Istorija osiguranja seže daleko u prošlost, čak u 3000. godinu prije nove ere. Tada su zabilježeni prvi oblici osiguranja, koje susrećemo u praksi trgovaca, pomoraca, koji su još tada shvatili da su izloženi opasnosti i riziku od velike štete. Shvatajući da neće moći sami nadoknaditi gubitak prouzrokovan štetom koju bi eventualno pretrpjeli, oni se solidarišu i organizuju neku vrstu osiguranja. Dakle, oni su sami prepoznali potrebu da podijele rizik i da se osiguraju, kako bi se finansijski zaštitili od nepovoljnih događaja.

Jednako kako su ljudi milenijumima prije shvatali važnost i potrebu da osiguraju svoje vrijednosti, u savremenom dobu je ta potreba još izraženija. Mnogo je stvari u našim životima koje su nama vrijedne, a osiguranje je jedan od načina zaštite tih vrijednosti.

Odluku o tome šta je nama lično vrijedno i šta bismo željeli da zaštitimo donosimo sami, pa je i osiguranje po pravilu dobrovoljno.

Postoje i slučajevi kada država procjenjuje da je određena vrsta osiguranja izuzetno važna za zaštitu šire društvene zajednice, pa ona zato donosi odluku da su pojedine vrste osiguranja obavezne. Primjer za to su svima nama dobro poznata auto-osiguranja. Da biste smjeli koristiti motorno vozilo, prilikom registracije vozila obavezno zaključujete polisu osiguranja od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, koje nastanu upotrebom motornog vozila.

Još neki primjeri obaveznih vrsta osiguranja su: osiguranje putnika u javnom saobraćaju, osiguranje vazduhoplova za štete trećim licima, osiguranje vlasnika brodica na motorni pogon, osiguranje vlasnika opasnih materija koje se prevoze, osiguranje od odgovornosti revizora, aktuara, posrednika osiguranja i dr.

Vrste osiguranja

Osiguranja imovine i osiguranje lica

Osnovna postavka, kada je riječ o razlici ove dvije vrste osiguranja, jeste da se kod osiguranja imovine rizik odnosi na stvari i imovinu, i taj rizik je procjenjiv u novcu. Osiguranje se isplaćuje samo u visini iznosa koji pokriva štetu. Važno je naglasiti da ovo pravo možete ostvariti samo u slučaju ako u momentu nastanka rizičnog događaja niste imali interes da šteta nastane.
Kod osiguranja lica, rizik je vezan za život, zdravlje i tjelesni integritet ugovarača osiguranja. Razlika od osiguranja imovine, ovdje je u tome što se korisniku osiguranja isplaćuje ugovorena suma, a ne naknada iz osiguranja koja se utvrđuje prema visini nastale štete. Takođe, razlika između ove dvije vrste osiguranja je i u tome što se kod osiguranja lica ne utvrđuje postojanje materijalnog interesa u vrijeme nastanka osiguranog slučaja.

Šta sve možemo osigurati?

Neživotna osiguranja

 1. Osiguranje nezgode (uključene radničke nezgode i profesionalna oboljenja)
  Uključuje:
  • fiksne novčane naknade,
  • naknade koje odgovaraju visini štete,
  • kombinaciju dviju navedenih i
  • povrede putnika.

 2. Zdravstveno osiguranje
  Uključuje:
  • fiksne novčane naknade,
  • naknade koje odgovaraju visini štete i
  • kombinaciju dviju navedenih.

 3. Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu, osim vozila koja se kreću po šinama
  Uključuje svu štetu ili gubitak na:
  • drumskim vozilima sa motornim pogonom i
  • drumskim vozilima bez motornog pogona.

 4. Osiguranje vozila koja se kreću po šinama
  Uključuje svu štetu ili gubitak na šinskim vozilima.

 5. Osiguranje vazduhoplova
  Uključuje svu štetu ili gubitak na vazduhoplovima.

 6. Osiguranje plovila (pomorska, jezerska, riječna i kanalska)
  Uključuje svu štetu ili gubitak na:
  • riječnim i kanalskim plovilima,
  • jezerskim plovilima i
  • morskim plovilima.

 7. Osiguranje robe u prevozu (trgovačke robe, prtljaga i ostale robe)
  Uključuje svu štetu ili gubitak na: robi u prevozu, prtljagu ili ostaloj robi, bez obzira na oblik prevoza.

 8. Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila
  Uključuje svu štetu ili gubitak imovine, osim imovine navedene u vrstama od 3 do 7, usljed:
  • požara,
  • eksplozije,
  • oluje,
  • prirodnih sila osim oluje,
  • nuklearne energije i
  • slijeganja tla.

 9. Osiguranje od ostalih šteta na imovini
  Uključuje svu štetu ili gubitak imovine, osim imovine uključene u vrste 3 do 7, zbog grada ili mraza, kao i zbog bilo kojeg drugog događaja, kao što je krađa, pod uslovom da uzrok štete ne spada pod vrstu 8.

 10. Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila
  Uključuje svu građansku odgovornost za nesreće koja proizilazi iz upotrebe motornih vozila na kopnu, kao i odgovornost vozara.

 11. Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove
  Uključuje svu građansku odgovornost koja proizilazi iz upotrebe vazduhoplova, kao i odgovornost vozara.

 12. Osiguranje od građanske odgovornosti za brodove (morska, jezerska, riječna i kanalska plovila)
  Uključuje svu građansku odgovornost koja proizilazi iz upotrebe brodova, plovila ili čamaca na moru, jezerima, rijekama ili kanalima, kao i odgovornost vozara.

 13. Osiguranje od opšte građanske odgovornosti
  Uključuje svu građansku odgovornost, osim onih oblika koji spadaju pod vrste 10, 11 i 12.

 14. Osiguranje kredita
  Ova vrsta, u kojoj osiguravač za plaćanje premije pokriva ugovaraču osiguranja gubitak koji bi mogao pretrpjeti kao rezultat neispunjenja obaveza jednog ili više dužnika prema ugovaraču osiguranja, uključuje:
  • opštu nesolventnost,
  • izvozne kredite (odnosi se na osiguranje izvoznih kredita, koji nisu načinjeni za račun ili uz pomoć države),
  • kredite koji se isplaćuju u ratama,
  • hipoteke,
  • poljoprivredne kredite.

 15. Osiguranje garancija
  Ova vrsta, u kojoj osiguravač za plaćanje premija garantuje u ime ugovaraču osiguranja izvršavanje njegovih ugovorenih obaveza, uključuje:
  • garancije (neposredno)
  • garancije (posredno)

 16. Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka
  Uključuje:
  • rizike gubitka zaposlenja,
  • nedovoljnost prihoda (opšta),
  • loše vrijeme,
  • gubitak naknada,
  • trajne opšte troškove,
  • nepredvidive trgovačke troškove,
  • gubitak tržišne vrijednosti,
  • gubitak rente ili prihoda,
  • posredne trgovinske gubitke osim onih koji su već gore pomenuti,
  • ostale finansijske gubitke (netrgovinske),
  • ostale oblike finansijskih gubitaka.

 17. Osiguranje troškova pravne zaštite
  Uključuje snošenje troškova sudskih postupaka i pružanja drugih usluga koje proizilaze iz ugovora o osiguranju.

 18. Osiguranje pomoći
  Pomoć licima koja zapadnu u teškoće tokom putovanja, dok su van kuće ili dok su van mjesta stalnog boravka.

Životna osiguranja

 1. Osiguranja sa ugovornom osnovom:
  1. životno osiguranje:
   • za slučaj doživljenja određene starosne dobi,
   • za slučaj smrti,
   • za slučaj doživljenja određene starosne dobi ili ranije smrti (mješovito osiguranje) i
   • sa povratom premija;

  2. rente;
  3. dodatno osiguranje koje pružaju društva za životno osiguranje je posebno osiguranje od tjelesne povrede (uključujući nesposobnost za zapošljavanje), osiguranje za slučaj smrti usljed nezgode i osiguranje invaliditeta koji proizilazi iz nezgode ili od bolesti, gdje su ove razne vrste osiguranja preuzete dodatno uz životno osiguranje.

 2. Osiguranje braka i osiguranje rođenja.

 3. Životno osiguranje (1.a), rente (1.b), brak i rođenje (2), koji su povezani sa investicionim fondovima, odnosi se na poslove u kojima su:
  1. naknade uključene u polisu osiguranja neposredno povezane sa vrijednošću akcija (jedinica) nekog zajedničkog fonda u Republici Srpskoj ili Federaciji Bosne i Hercegovine ili sa vrijednošću sredstava koja su uključena u interni fond koji vodi to društvo, a koji je obično podijeljen na jedinice (akcije), ili
  2. naknade sadržane u polisi osiguranja su neposredno povezane sa indeksom vrijednosnih papira ili određenom referentnom vrijednošću, osim onih koje su spomenute u tački 3.a ovog člana.

 4. Zdravstveno osiguranje (nezgoda, bolest)
  Zaključenje i sprovođenje ugovora o osiguranju koji daju posebne naknade u slučaju da lice postane hendikepirano kao posljedica pretrpljene povrede, kao rezultat nezgode ili nezgode određene vrste, ili bolesti, ili nemoći, s tim da su ti ugovori:
  1. iskazani da će trajati u periodu od ne manje od pet godina , ili do uobičajenog perioda penzionisanja dotičnog lica, ili bez vremenskog ograničenja, i
  2. iskazani tako da ih ne može raskinuti osiguravač, ili su iskazani tako da se mogu raskinuti samo pod određenim okolnostima spomenutim u ugovoru.

 5. Tontine

 6. Poslovi povrata kapitala
  Poslovi povrata kapitala su poslovi zasnovani na aktuarskim proračunima kojima se preuzimaju obaveze određenog trajanja i iznosa za jednokratno ili povremena plaćanja dogovorena unaprijed.

 7. Upravljanje grupnim penzijskim fondom
  1. Upravljanje investicijama, a naročito imovinom koja predstavlja rezerve fondova koji vrše plaćanja za zdravstvene beneficije za slučaj smrti, nesposobnosti, doživljenja, prekida ili smanjenja radne sposobnosti ljudi koji su zaključili sporazume sa njima, ili
  2. slučaj opisan u tački 7.a ovog člana, kada društvo garantuje povrat kapitala ili određenu kamatnu stopu i druge beneficije (osigurani programi grupnih penzija).

 8. Vrste poslova sličnih socijalnom osiguranju
  Uključuje poslove koji se sastoje od naknada u zavisnosti od trajanja ljudskog života, a koji su određeni ili predviđeni u zakonodavstvu o socijalnom osiguranju, pod uslovom da su ti poslovi zasnovani na privatnom ugovoru, da se sprovode ili se njima upravlja na njihov vlastiti rizik i da nisu u suprotnosti sa zakonskim odredbama.

Auto-osiguranje

Osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti

Da li znamo sve što bismo trebali znati o najpoznatijem osiguranju?

Znate li da po statistikama Svjetske zdravstvene organizacije, kao rezultat saobraćajnih nezgoda život izgubi oko 1,25 miliona ljudi godišnje, a negdje između 20 i 50 miliona ljudi biva povrijeđeno u tim nezgodama? Znate li da su polovina toga broja zapravo pješaci, biciklisti i motociklisti? Procjenjuje se da je u čak 93% slučajeva uzrok saobraćajne nezgode ljudska greška.

Osiguranje od autoodgovornosti ili preciznije - osiguranje od odgovornosti za štete pričinjene upotrebom motornog vozila, jedno je od najpoznatijih osiguranja, budući da je ono obavezno, propisano zakonom. Razlozi zbog kojih je zakon regulisao ovo osiguranje kao obavezno, leže upravo u velikim rizicima od nesrećnih slučajeva i materijalnih šteta, te u prethodno navedenim statistikama.

Obavezno auto-osiguranje ili osiguranje od autoodgovornosti vas štiti od posljedica nezgode koju ste svojim vozilom pričinili drugim učesnicima u saobraćaju, odnosno njihovom vozilu.

To praktično znači da nećete morati lično nadoknaditi svu štetu koju ste svojim vozilom prouzrokovali drugom vozilu ili učesnicima u saobraćaju. Ono je obavezno upravo iz razloga zaštite kako lica koja su pretrpjela štetu, tako i onoga ko je tu štetu prouzrokovao, jer se putem osiguranja garantuje naplata štete.

Kome se obraćamo ukoliko se nađemo u situaciji da smo imali saobraćajnu nezgodu koju je skrivio drugi učesnik u saobraćaju i pretrpjeli smo štetu? U ovom slučaju prava adresa je društvo za osiguranje kod kojeg je onaj ko je skrivio udes osigurao svoju odgovornost, odnosno kupio polisu autoodgovornosti, uz koju je i registrovao svoje vozilo.

Da li cijene osiguranja od autoodgovornosti mogu biti različite u zavisnosti koje društvo za osiguranje izaberemo? Ne! Tarifa je zapravo jedinstvena, propisana zakonom, te je se moraju pridržavati sva društva za osiguranje. To znači da za vaše vozilo, takvo kakvo ono jeste, sva osiguravajuća društva moraju ponuditi identičnu premiju osiguranja. Niže cijene osiguranja od autoodgovornosti od propisanih su protivzakonite i urušavaju premijski sistem, odnosno rezerve iz kojih se isplaćuju štete.

Auto-kasko osiguranje

U najkraćem, polisa auto-kasko osiguranja vam obezbjeđuje sigurnost za štetu na vašem vozilu. Pored toga što je ono dobrovoljno, od osiguranja od autoodgovornosti se razlikuje upravo po tome što ovdje osiguravamo svoje vozilo od štete nastale čak i u slučajevima kada smo mi odgovorni za nezgodu. Takođe, auto-kasko osiguranje podrazumijeva nadoknadu štete nastale ne samo za vrijeme vožnje, nego i one koja se našem vozilu može desiti npr. na parkingu.

Koje rizike pokriva auto-kasko osiguranje?

Auto-kasko osiguranje pokriva sve slučajeve koje dogovorite u polisi tog osiguranja, bez obzira ko je skrivio nezgodu ili na koji način se desio štetan događaj. Ovo osiguranje će vam nadoknaditi štetu na vašem vozilu, prouzrokovanu: saobraćajnim nezgodama, požarom, gromom, olujom, udarom nekog predmeta, krađe, provale i drugih ugovorenih rizika na vašem vozilu. Auto-kasko osiguranje vam može biti garancija za nadoknadu gubitka prouzrokovanog podrazumijevanom štetom.

Koja je razlika između 'osiguranja od autoodgovornosti' i 'kasko' osiguranja?

Jednostavno rečeno, ukoliko ste prouzrokovali saobraćajnu nezgodu, osiguravajuće društvo kod kojeg ste se osigurali od autoodgovornosti će isplatiti naknadu drugom učesniku u nezgodi, odnosno licu koje je pretpjelo štetu. Kada uz to imate i auto-kasko osiguranje, vaše osiguravajuće društvo vam isplaćuje naknadu i za štetu na vašem vozilu. Ukoliko nemate 'kasko' osiguranje, a skrivili ste nezgodu u kojoj je i vaše vozilo oštećeno, troškove popravke ćete morati snositi sami, iz ličnih sredstava.

Da li cijene auto-kasko osiguranja mogu da variraju u zavisnosti od osiguravajućeg društva koje izaberem?

Da. Ovdje je za razliku od osiguranja od autoodgovornosti slučaj da se premije razlikuju u odnosu na rizike koji će biti pokriveni osiguranjem, a koje sami možete da birate.

Šta je bonus-malus sistem?

Suština bonus-malus sistema je u sljedećem: Savjesni i odgovorni vozači koji ne uzrokuju nezgode predstavljaju manji rizik za osiguravajuće društvo, ne uzrokuju štete i stoga ima smisla da plaćaju nižu premiju osiguranja kroz odobravanje bonusa u odnosu na osnovnu premiju osiguranja koja je propisana. Malus predstavlja dodatak na premiju auto-osiguranja, tj. on je suprotnost bonusu. Vozači koji uzrokuju nezgode po osnovu kojih osiguravajuće društvo isplaćuje naknade štete predstavljaju veći rizik i stoga ima smisla da plaćaju dodatak na osnovnu premiju - malus.
Konkretno, kada prvi put zaključujete ugovor o osiguranju od autoodgovornosti za određeno vozilo, ili kada zaključujete ugovor o osiguranju poslije prekida dužeg od tri godine, plaćate punu osnovnu premiju osiguranja, što je iskazano u procentima 100%. Kod obnove osiguranja, ako u prethodnoj godini niste prouzrokovali štetu, imaćete pravo na smanjenje osnovne premije ili 'bonus'. Maksimalno umanjenje premije po ovom osnovu može da iznosi 50 %.
S druge strane, ukoliko ste u prethodnoj godini prouzrokovali jedan ili više štetnih događaja, pri čemu je utvrđena obaveza osiguravača na isplatu štete, za obnovu osiguranja svog vozila ćete morati da platite uvećanu premiju osiguranja, u skladu sa važećom tarifom, što se naziva 'malus'.

Uvećanje premije se računa prema razredima, odnosno kriterijumima, a može da iznosi 100%:

 1. Jedan štetan događaj – tri premijska razreda više
 2. Dva štetna događaja – sedam premijskih razreda više
 3. Tri i više štetnih događaja – deset premijskih razreda više.

Bonusi i malusi se računaju samo za godinu na koju se odnosi konkretno osiguranje. Ukoliko želite da promijenite osiguravajuće društvo, novi osiguravač će vam priznati stečeni bonus.
Takođe, ukoliko želite osigurati više od jednog vozila, a na polisi osiguranja postojećeg vozila imate već stečeni bonus, pri osiguravanju novog vozila imaćete pravo na umanjenje premije za visinu tog bonusa. Isto tako, ukoliko već imate osigurano više vozila, i u okviru svih njih bonus u bilo kojoj visini, za osiguranje još jednog vozila će vam se računati najniže ostvareno prethodno umanjenje.

Ovako izgleda tablica premijskih razreda:


Premijski razred % obračunate premije iz premijskog razreda R-O6
R-01 50 ZONA BONUSA
R-02 60
R-03 70
R-04 80
R-05 90
R-06 100 OSNOVNI PREMIJSKI RAZRED
R-07 110 ZONA MALUSA
R-08 120
R-09 130
R-10 140
R-11 150
R-12 160
R-13 170
R-14 200

Primjer:

Jelena je imala 20% bonusa na svojoj polisi osiguranja, odnosno plaćala je 80% osnovne premije (dakle, nalazila se u zoni bonusa, u premijskom razredu R-04). Tokom godine, ona je prijavila jednu štetu, pa je zbog toga izgubila pravo na bonus. Njena premija za novu osiguravajuću godinu se pomjera za tri premijska razreda više, odnosno iz R-04 u R-07, pa će tako biti u obavezi da plati dodatak od 10% na osnovnu premiju koja se nalazi u razredu R-06. Ako imate malus, svake sljedeće godinu se pomičete za jedan premijski razred niže pod uslovom da ne prouzrokujete novu nezgodu u međuvremenu.

Marko, koji ove godine prvi put registruje vozilo, nalazi se u osnovnom premijskom razredu R-06. Ukoliko tokom godine ne prijavi štetu, prilikom obnove osiguranja naredne godine, on prelazi u premijski razred R-05, odnosno ostvaruje bonus od 10% i plaća 90% osnovne premije. Ako Marko ni u toku naredne godine ne prijavi štetu, preći će u premijski razred R-04, ostvariće bonus od 20% i platiće samo 80% osnovne premije. Najveći bonus koji je moguće ostvariti prilikom plaćanja premije osiguranja od autoodgovornosti je 50%.

Kada je u pitanju malus, ukoliko imate bilo koji slučaj iz prethodno rečenog, a imali ste slučaj uvećane premije zbog štete, osiguranje za još jedno vozilo ćete platiti u punom iznosu, odnosno 100%.

Važno je napomenuti da se bonus-malus sistem odnosi na vlasnika, a ne na vozilo, tj. vezuje se za osobu koja upravlja vozilom, a ne za samo vozilo.

Osiguranje imovine

Štiteći ono što posjedujemo, štitimo sebe, poštujući svoju prošlost i osiguravajući svoju budućnost.

Jasno je da se imovinska osiguranja, kako im samo ime govori, odnose na osiguranje naše imovine, odnosno stvari. Osnovna svrha ovih osiguranja je da sebe, tj. svoju imovinu zaštitimo od štete koja je može pogoditi na razne načine, bilo da je u pitanju požar, poplava, krađa, ili neke prirodne nepogode.

Šta je to važno da znamo kada je u pitanju imovinsko osiguranje?

Prvo, da ovo osiguranje nije način bogaćenja, te da se nadoknađuje samo iznos štete koju ste pretrpjeli na svojoj imovini, kako biste tu osiguranu stvar vratili u stanje u kojem je bila prije nezgode. Primjera radi, osiguranje neke starije mašine na kojoj se desila šteta, neće biti u visini iznosa koliko vrijedi nova, nego onoliko kolika je njena vrijednost u trenutku nastanka štete, odnosno u trenutku sklapanja osiguranja koje se odnosi na tu mašinu. Isti ovaj primjer možemo primijeniti na svu imovinu koju osiguravamo, bilo da je to stambeni prostor ili neka druga konkretna stvar. Tako isto, npr. kada osiguravamo kuću ili stan, osiguranje će se odnositi na građevinsku, a ne na tržišnu vrijednost objekta.

Drugo što je važno napomenuti je da jednu istu stvar ne možemo osigurati dvostruko.

Osiguranje imovine

To znači da možemo izabrati samo jedno osiguravajuće društvo kod kojeg ćemo osigurati tu konkretnu stvar.
Još jedno načelo koje je bitno napomenuti u okviru imovinskih osiguranja jeste načelo materijalnog interesa. To znači da osiguranik mora biti zainteresovan da se ne dogodi osigurani slučaj.

Od čega možemo osigurati imovinu?

Sve ono što spada u vašu imovinu, od stambenog prostora do mašina, tehničkih uređaja i stakla, može biti predmet osiguranja. Različita osiguravajuća društva nude i različite pakete osiguranja vaše imovine.

Od čega možemo osigurati imovinu?

Važno je da prepoznate potrebu osiguranja pojedinih stvari ili stambenog prostora, a onda provjerite ponudu osiguravajućih društava. Osnovni rizik kod imovine je požar, a osiguranje vas može sačuvati od ozbiljnih finansijskih posljedica katastrofalnog događaja kao što je ovaj.

U grupu osnovnih rizika kod osiguranja imovine spadaju i udar groma, eksplozija, oluja, grad, i druge opasnosti.

Dodatno, možemo ugovoriti i osiguranje od poplave, zemljotresa, izlivanja vode, klizanja tla, iscurenja tečnosti ili gasa, indirektnog udara groma za sve vrste instalacija i uređaja i aparata...

Koliko košta osiguranje stambenog prostora?

Uzmimo primjer osiguranja stambenog prostora od 50m2. Znate li, bar otprilike, koliko košta osiguranje takvog stana? Da li biste se iznenadili kada biste saznali da mjesečna premija za osiguranje stambenog prostora od 50m2, sa uključenim osiguranjem stvari u njemu, može da iznosi manje od 10,00 KM?

A, sada, razmislite šta bi se desilo kada bi vaša imovina bila ugrožena rizicima koje smo naveli. Da li biste mogli štetu nadoknaditi sami, iz ličnih novčanih sredstava? Odgovor na ovo pitanje će vam dati i odgovor na pitanje da li bi trebalo da svoju imovinu osigurate.

Putničko zdravstveno osiguranje

Putničko zdravstveno osiguranje

Razmislite, isplati li se rizikovati?

Putujete na odmor. Ili, pak, odlazite u inostranstvo bilo kojim drugim povodom. Razmišljate li o slučajevima u kojima bi vama ili vašoj porodici trebala ljekarska pomoć, a koji mogu da se dese dok boravite daleko od kuće? Realno, rizik je prilično veliki.

Posebno ako vaš odmor uključuje npr. skijanje, gdje je rizik od povrede svakako još veći. Cijene medicinskih usluga u inostranstvu i kod nas se bitno razlikuju. Ljekarska intervencija pri prelomu noge, primjera radi, u inostranstvu vas može koštati i nekoliko hiljada evra. Takođe, samo pregled ljekara u stranoj zemlji, naplaćuje se po nekoliko stotina evra. Obična temperatura, reakcija stomaka na promjenu hrane ili povreda vas može koštati mnogo novca. Naročito ako putujete sa djecom, koja su osjetljivija i sklonija zdravstvenim problemima.

Potrebu da se zaštitite od ovakvih troškova i neprilika daleko od kuće prepoznale su i turističke agencije, koje sada i same traže dokaz o putničkom zdravstvenom osiguranju ako vam posreduju pri putovanju.

Osiguravajuća društva koje nude ovu vrstu osiguranja, nadoknadiće vam štetu koju pretrpite u slučaju da vam treba ova vrsta pomoći u inostranstvu. Budući da osiguravajuća društva obično imaju zaključene ugovore sa asistentskim kompanijama, u slučaju da vam se desi nezgoda u inostranstvu, pozivate broj call centra za asistencije kome je posao da vam organizuje potrebnu medicinsku pomoć.

Pored toga što se 24 sata na dan možete osloniti na ovu vrstu pomoći, prednost je i to što ne morate znati lokalni jezik zemlje u kojoj se nalazite da biste dobili adekvatnu njegu.

Koliko košta putničko zdravstveno osiguranje?

Cijena putnog zdravstvenog osiguranja za jedan dan boravka u inostranstvu, za jednu osobu, kod društava za osiguranje u RS kreće se od 1,00 KM do 2,00 KM, za sumu osiguranja i do 30.000 evra! Prostom računicom, polisu putnog zdravstvenog osiguranja za sedam dana putovanja, platićete između 7,00 KM i 14,00 KM. To znači da ako, na primjer, putujete u inostranstvo na sedam dana, uplatom premije od 7,00 KM, troškovi liječenja mogu biti pokriveni do iznosa nekoliko desetina hiljada evra. A, sada, uporedite ove iznose sa onima koje smo naveli na početku ovog teksta, o cijenama medicinskih usluga u inostranstvu. Isplati li vam se rizikovati?

Prilikom kupovine polise putničkog zdravstvenog osiguranja raspitajte se šta sve osiguravajuće društvo kod kojeg ste se odlučili osigurati ima u ponudi. Neka od ovih društava nude porodične pakete, grupne polise sa specijalnim popustima, a možete se raspitati i za popust na ovo osiguranje ukoliko već posjedujete neku od polisa kod tog istog društva za osiguranje.

Takođe, neka osiguravajuća društva u ponudi imaju pakete u kojima kombinuju putničko zdravstveno osiguranje, kasko-osiguranje automobila i osiguranje stana od požara ili provalne krađe za vrijeme trajanja vašeg putovanja.

Životno osiguranje

Zaštita porodice i štednja

Životno osiguranje predstavlja način da sebi i članovima svoje porodice obezbijedite finansijsku zaštitu od događaja koji bi u budućnosti mogli ugroziti vašu egzistenciju.

Kada govorimo o životnom osiguranju, rizici kojima nastojimo upravljati su finansijski gubici zbog nastanka trajne nesposobnosti za rad, odnosno invalidnosti i smrt.

Pitanje koje sebi treba da postavite, naročito ako ste glava porodice, je:
U slučaju da moj život bude ugrožen, da li moja porodica ima dovoljno novčanih sredstava za egzistenciju?

Ukoliko je odgovor na postavljeno pitanje negativan, vrijedi razmotriti mogućnost ugovaranja životnog osiguranja.

Pored najvažnije uloge - zaštite života i porodice - životno osiguranje ima ulogu štednje. Ono što se izdvaja kao posebna karakteristika životnog osiguranja jeste njegovo trajanje.

Životno osiguranje

Kada želite da imate životno osiguranje, kao izvjesni garant za budućnost vas ili vaše porodice, onda to znači da ćete dugoročnim ulaganjem ostvariti finansijsku sigurnost u vremenu koje tek slijedi, a za koje ćete izdvajati određenu dogovorenu sumu.

Vrste životnog osiguranja

Rizici, odnosno osigurani događaji koje pokriva životno osiguranje, grupisani su u vrste životnog osiguranja:

 • Klasično životno osiguranje (za slučaj smrti – riziko osiguranje, za slučaj doživljenja ili mješovito životno osiguranje koja pokriva i slučaj smrti i slučaj doživljenja);
 • Rentna životna osiguranja (isplata doživotna rente, isplata rente u ugovorenom periodu ...);
 • Životno osiguranje vezano za investicione fondove (oblici osiguranja kod kojih ugovarač osiguranja sam snosi rizik ulaganja);
 • Ostala životna osiguranja (osiguranje sa kapitalizacijom, osiguranje sklapanja braka, osiguranje rođenja ...).

Kod nas su najzastupljenija klasična životna osiguranja.

Životno osiguranje

Mješovito osiguranje

Mješovito životno osiguranje predstavlja kombinaciju osiguranja i štednje. U ovom slučaju vi se obavezujete da uplaćujete premiju osiguranja određeni broj godina. Za sve vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, osiguravajuće društvo je u obavezi da isplati osiguranu sumu nasljednicima osiguranog lica ukoliko nastupi osigurani slučaj – smrt.

Ukoliko se za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju ne desi osigurani slučaj, tada vam osiguravajuće društvo po isteku vremena na koje je ugovor zaključen, isplaćuje osiguranu sumu koja se akumulirala od uplata premija osiguranja tokom godina, pa ste na ovaj način, odnosno kroz osiguranje obezbijedili štednju.

Ovo osiguranje vam obezbjeđuje da štedite novac u ugovorenom periodu, stvarajući svojevrstan novčani fond za sigurnu budućnost, a istovremeno osiguravate i vaš život tokom perioda trajanja tog osiguranja, kao i finansijsku zaštitu članovima vaše porodice ukoliko se vama nešto nepredviđeno desi.

Riziko osiguranje

Ova vrsta osiguranja se odnosi isključivo na slučaj smrti osiguranog lica i ono nema funkciju štednje. Njime obezbjeđujete svoju porodicu, za slučaj da vam se desi najgore. Ovo osiguranje možete zaključiti i na kraći period. Ukoliko za vrijeme važenja ugovora o osiguranju nastupi osigurani slučaj, osiguravajuće društvo isplaćuje osiguranu sumu nasljednicima koje je ugovarač osiguranja odredio prilikom zaključivanja polise osiguranja.

Dopunska osiguranja

Uz životno osiguranje može se zaključiti dopunsko osiguranje. U dopunska osiguranja spadaju:

 • osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja, odnosno nezgode poput saobraćajne nezgode, povreda na radu ili bilo koje druge nezgode koja za posljedicu ima smrt osiguranog lica, invaliditet, prolaznu nesposobost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć.
 • osiguranje od nastupanja težih bolesti, pokriva troškove neophodnog liječenja i druge troškove nastale zbog bolesti koje su pokrivene ovim osiguranjem.
 • osiguranje za liječenje u inostranstvu obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu liječenja težih bolesti u stranim zemljama, a pored toga uključuje i putne troškove, kao i troškove smještaja.

Rentno osiguranje

Neizvjesnost je prirodna stvar, ali je sve izraženija u vremenu u kojem živimo. Često smo nesvjesni svih mogućnosti koje nam se pružaju, da i pored te neizvjesnosti učinimo svoju budućnost sigurnijom, a samim tim i naš trenutni život bezbrižnijim. Danas se, ponajviše zbog demografskih kretanja posljednjih decenija, sve više postavlja pitanje opstanka penzionih sistema ovakvih kakvi jesu, a stručnjaci predlažu sistemsko uvođenje drugih mehanizama za obezbjeđivanje penzija, odnosno sredstava za dostojanstven život stanovništva u starosti. Jedna od tih mogućnosti je upravo rentno osiguranje.

Kada pravite projekciju svog života u trećem dobu, treba sebi da odgovorite na pitanja:

 • Mislite li da će vaša penzija koju ćete imati na osnovu radnog staža biti dovoljna za život kakav želite u starosti?
 • Da li imate ušteđevinu dovoljnu za život u trećem dobu?
 • Koliko biste novca samostalno mogli izdvajati za tu svrhu?

U vašim odgovorima na ova pitanja, nalazi se i predstava o vašoj budućnosti, koja bi vam mogla biti početna tačka za razmišljanje o tome kako biste ipak danas mogli učiniti nešto više za sebe sutra.

Osiguravajuća društva u novije vrijeme nude i rentno, odnosno privatno penziono osiguranje. To je vrsta štednje, kojom se na određeni period godina obavezujete na mjesečne, odnosno godišnje uplate dogovorenog iznosa, da biste u budućnosti koristili mjesečni novčani iznos za koji unaprijed znate koliko će iznositi.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pošaljite nam poruku ili nas pozovite.

Call centar 0-24h:
+387 51 491 730

Kupovina osiguranja